Lijstje
0 Winkeltas

ALGEMENE VOORWAARDEN 

De koper heeft bij een online aankoop het recht om zijn/haar aankoop te herroepen, zonder betaling van een boete of zonder opgave van motief. Dit binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. De rechtstreekse kosten voor het terugzenden vallen ten laste van de koper. Bij een aankoop in de winkel dient bij een herroeping de aankoop geruild te worden tegen een ander artikel in de fysieke winkel, binnen 14 dagen na de oorspronkelijke aankoop.

Ondernemingsgegevens: 
Schoenen Van Loock BV 
Langestraat 49 2240 Zandhoven 
info@vanloock.com 
www.vanloock.com 
0032(0)3484.30.88 
BTW-nummer: BE 0406 435 344 
Algemene bepalingen/toepasselijkheid 
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Koper: Iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Schoenen Van Loock BV in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan. Eenieder die krachtens het bepaalde in artikel 1123 en volgende van het Burgerlijk Wetboek onbekwaam is verklaard, mag onder geen beding aankopen verrichten op de website.

Product: Het object van één of meerdere overeenkomsten. 
Verkoper: Schoenen Van Loock BV

Schoenen Van Loock behoudt zich het recht om de verkoopsvoorwaarden zonder voorafgaande mededeling te allen tijde te kunnen wijzigen. Daarnaast heeft het op ieder ogenblik het recht de website geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of wegens enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. 
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten uit het online assortiment en op elke aankoop die de koper online plaatst bij Schoenen Van Loock BV. Door het gebruik van de website van Schoenen Van Loock BV en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere bepalingen, voorwaarden en prijzen. 
Naast deze algemene voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald. 
Schoenen Van Loock BV is bevoegd beroep te doen op derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. 
Schoenen Van Loock BV kan niet aansprakelijk gesteld worden voor hinder of schade ondervonden door het gebruik van internet, meer bepaald door een panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat door de rechtspraak als overmacht wordt aanzien.

Schoenen Van Loock BV draagt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid voor eventuele onrechtstreekse schade. Schoenen Van Loock BV is niet aansprakelijk indien de leveringstermijn overschreden wordt door toedoen van de vervoerder, evenmin bij verlies van de producten of bij staking. De koper is op de hoogte van de transportrisico's en dient vragen in dat verband te richten aan de vervoerder. 
Prijzen 
Alle vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De verkoper heeft het recht de prijzen die voorkomen op de website aan te passen indien omstandigheden, onafhankelijk van haar wil, de kostprijs van de producten doen stijgen. Leveringskosten worden duidelijk aan de koper meegedeeld. In België zijn de verzendingskosten gratis vanaf een aankoopbedrag van €50, voor België (aankoopbedrag lager dan €50), Nederland en Luxemburg betaal je €5 verzendingskosten per bestelling, voor Frankrijk en Duitsland betaal je €10 verzendingskosten per bestelling en voor andere landen van de Europese Unie betaal je €15 verzendingskosten per bestelling. Dit onder voorbehoud van wijziging ingevolge omstandigheden die buiten de wil van de verkoper liggen. 
Aanbod 
Elk aanbod geldt enkel voor kopers die woonachtig zijn in de Europese Unie. De producten zijn uitsluitend bestemd voor normaal particulier gebruik. Ondanks het feit dat de website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat of niet up-to-date is. Wanneer je specifieke vragen hebt over bijvoorbeeld maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij je vooraf contact op te nemen met onze klantenservice via klantenservice@vanloock.com of telefonisch via 03 484 30 88.
 
Schoenen Van Loock BV is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten. Online bestellingen kunnen geweigerd worden door Schoenen Van Loock BV indien het product voor het ophalen van het artikel in de stock reeds in de winkel verkocht werd. De koper zal via een e-mail hiervan op de hoogte gesteld worden. Schoenen Van Loock BV is gerechtigd om -zonder opgave van redenen- bestellingen te weigeren, de leveringstermijnen aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering. 
Totstandkoming overeenkomsten
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de koper is overhandigd per e-mail naar het door de koper opgegeven e-mailadres. De koper en Schoenen Van Loock BV komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand kan komen. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Schoenen Van Loock BV gelden hierbij, voor zover de wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs. 
Online aankopen 
De koper heeft de mogelijkheid om de producten uit het assortiment online aan te kopen. De aankoop komt tot stand op het moment dat de koper zijn bestelling heeft ingevoerd door het product in de winkelwagen te stoppen en de betaling te bevestigen. Nadien ontvangt de koper een bevestigingsmail van Schoenen Van Loock BV voor zover de bestelling kan worden aanvaard. De producten worden thuis bij de koper of op een alternatief afleveradres geleverd op de in de bevestigingsmail aangeduide leveringsplaats. 
Betaling 
Bij het plaatsen van de bestelling heeft de koper de keuze tussen volgende manieren van betaling: De producten kunnen op het ogenblik van de bestelling worden betaald met de voorhanden zijnde betaalopties. De koper is bij enkele opties verplicht het nummer van zijn/haar Visa of Mastercard op te geven, samen met het controlenummer en de vervaldatum, waarna de creditering van de verschuldigde bedragen onmiddellijk wordt doorgevoerd. De voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever zijn hier steeds van toepassing. Schoenen Van Loock BV is geen partij in de relatie tussen de koper en de kaartuitgever. Schoenen Van Loock BV kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.

In geval van niet tijdige betaling is Schoenen Van Loock BV bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. Bij niet of niet tijdige betaling is de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke interestvoet, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening.

Ten laste van de koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Schoenen Van Loock BV, als gevolg van de niet nakoming door de koper van diens (betalings-)verplichtingen, heeft moeten maken. 
Levering en leveringstijd 
De levering van de producten gebeurt door Bpost op het leveringsadres dat door de koper werd opgegeven. Indien niemand aanwezig is, zal de chauffeur een briefje achterlaten zodat het pakket kan afgehaald worden in het dichtstbijzijnde postkantoor volgens de regels van Bpost. De koper erkent kennis te hebben van het feit dat op de verzending van de producten de algemene voorwaarden van levering van de verkoper van toepassing zijn en erkent deze te aanvaarden. 
Schoenen Van Loock BV neemt de verbintenis op zich om de producten zo spoedig mogelijk te leveren, waarbij als richttermijn een leveringstermijn van 30 dagen wordt overeengekomen. Partijen aanvaarden evenwel dat de leveringstermijn ingevolge uitzonderlijke omstandigheden langer kan zijn dan vermelde richttermijn. 
Cadeaubon 
Je kan een digitale cadeaubon aankopen vanaf €50. Deze ontvang je meteen in jouw mailbox na de betaling. Daarnaast kan je er ook voor kiezen om de cadeaubon door Schoenen Van Loock te laten opsturen naar een opgegeven leveringsadres. Op de aankoop van een cadeaubon wordt geen klantenkorting berekend of verrekend. Een cadeaubon wordt niet geretourneerd, geruild of in geld omgezet. Een cadeaubon dient steeds integraal verzilverd te worden zonder het aankoopbedrag te overschrijden.
Gebreken en klachttermijn 
De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te inspecteren. Klachten van de koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door de koper binnen 7 dagen na levering, aan Schoenen Van Loock BV schriftelijk of via e-mail ter kennisgeving worden gebracht. De koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te zenden. 
Recht van verzaking 
Overeenkomstig de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming heeft de koper het recht zijn online bestelling te herroepen binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van de producten. Er is geen verzakingsrecht wanneer het product en de verpakking niet meer in originele, complete, onbeschadigde en ongebruikte staat verkeren. Alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen, gifts en verpakkingsmaterialen dienen toe te worden gevoegd bij de retourzending. Indien het product niet conform de voorwaarden van het verzakingsrecht is ontvangen, dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van de koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. 
Het aangekochte product dient onbeschadigd en in de originele verpakking voldoende gefrankeerd teruggezonden te worden naar het hieronder vermelde retouradres. De terugbetaling zal gebeuren via de wijze waarop je de bestelling plaatste. Enkel het werkelijk betaalde bedrag wordt terugbetaald en dit binnen de 30 dagen nadat de producten op het retouradres werden ontvangen.

Retouradres: 
Schoenen Van Loock BV 
Langestraat 49 
2240 Zandhoven

Deze voorwaarden van herroeping van de bestelling en het vermelde retouradres gelden enkel voor producten aangekocht in de webshop.

De verzendkosten voor de terugzending van online bestelde producten zijn voor rekening van de koper. Indien de koper de aangekochte producten komt omruilen in de winkel van Schoenen Van Loock BV, is dit gratis. Producten moeten in de originele staat worden teruggebracht of teruggezonden, dit wil zeggen ongedragen en onbeschadigd. Schoenen moeten in paar worden teruggebracht en alle accessoires dienen mee te worden teruggebracht of teruggezonden. Ook het factuur en het retourformulier moeten steeds worden toegevoegd. Zullen in geen geval worden teruggenomen:

  • gedragen schoenen of lederwaren 
  • geretoucheerde schoenen of lederwaren 
  • schoenen met (licht) beschadigde zolen 
  • schoenen zonder oorspronkelijke verpakking 
  • schoenen waarvan toebehoren zoals zolen, veters, extra zakjes e.d. ontbreken 
  • schoenen die door verkeerd gebruik zijn beschadigd 
  • lederwaren die gebruikt werden 
  • lederwaren met een verbroken zegel 
  • lederwaren waarvan de oorspronkelijke verpakking werd beschadigd

Schoenen Van Loock BV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. 
Een artikel ruilen kan kosteloos gebeuren in de fysieke winkel. Een artikel ruilen van thuis uit kan gebeuren door het artikel te retourneren binnen 14 dagen na levering en een nieuwe bestelling te plaatsen. De kosten die hieruit voortvloeien zijn voor rekening van de klant.
Garantie 
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. De wettelijke garantietermijn van twee jaar is onverkort geldig vanaf de datum van levering. 
Gebreken die veroorzaakt worden door ongelukken, nalatigheid of verkeerd gebruik (door de gebruiker zelf of door derden), vallen niet onder de garantie en zijn dusdanig geen gebrek aan overeenstemming. Voor producten die online werden aangekocht en bij de koper thuis zijn afgeleverd, dient de koper bij gebreken vooraf contact op te nemen met de klantenservice via klantenservice@vanloock.com of telefonisch via 03 484 30 88 waarna de koper het product (met aankoopbewijs) op zijn kosten terug dient te bezorgen aan Schoenen Van Loock BV, Langestraat 49, 2240 Zandhoven. 
De garantiedienst van de verkoper zal vervolgens contact opnemen met de leverancier van de producten, die een beslissing neemt of een gebrek binnen de garantie valt. Indien dit niet het geval is, zullen de producten onhersteld eigendom blijven van de koper. 
Schoenen Van Loock BV is niet aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies die bij terugzending aan de verpakking of het product ontstaat. Elk gebrek dient binnen de 2 maanden vanaf de dag van vaststelling te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. 
Overmacht 
In geval van overmacht is Schoenen Van Loock BV niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Schoenen Van Loock BV is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. 
Privacy 
Schoenen Van Loock BV behoudt zich het recht om, uitsluitend voor intern gebruik, gegevens van de koper te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de koper worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks. Die gegevens kunnen worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper verbonden zijn. 
Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer inzake persoonlijke gegevens, heeft de koper ten allen tijde het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wensen te ontvangen omtrent onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantenservice van Schoenen Van Loock BV. Alle gegevens zijn ook ten allen tijde aan te passen door de klant zelf onder “mijn account”. Meer informatie over privacy kan je vinden in ons Privacybeleid.
Schoenen Van Loock BV gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons ook toe onze website te optimaliseren. Meer informatie over cookies kan je vinden in ons Cookiebeleid. 
Klantenservice 
De klantenservice is bereikbaar op het telefoonnummer 03 484 30 88, via e-mail op klantenservice@vanloock.com of per post op het volgende adres: Schoenen Van Loock BV, Langestraat 49, 2240 Zandhoven. 
Wijziging voorwaarden 
Schoenen Van Loock BV kan deze algemene voorwaarden steeds zonder nadere kennisgeving wijzigen. Elke aankoop na de wijziging, houdt een aanvaarding in door de koper van deze nieuwe voorwaarden. 
Bewijs 
De koper aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen. 
Eigendomsvoorbehoud
De exclusieve eigendom van een product gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, pas op de koper over, nadat deze de betaling die verschuldigd is voor dit product volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de koper vanaf de levering. De koper verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Schoenen Van Loock BV te wijzen, bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen. De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren. 
Intellectuele eigendom 
Alle onderdelen van de website van de verkoper, zowel de teksten als de visuele elementen als de geluidselementen, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn beschermd door auteursrechten of meer algemeen door de wet op de intellectuele eigendom. Zij zijn de exclusieve eigendom van de verkoper. Onverminderd de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten is/zijn reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen en gebruik voor commerciële doeleinden van het geheel of een deel van deze website verboden, tenzij met voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming van de verkoper. 
Kopers die over een eigen website beschikken op het internet en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link wil instellen tussen de eigen website en de website van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijk toelating vragen aan de verkoper. Elke hypertekst link die terugkoppelt naar de website van de verkoper door middel van de techniek van framing of in-line link wordt evenwel uitdrukkelijk verboden. In ieder geval moet elke link worden verwijderd op verzoek van de verkoper. 
Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met van de Rome-I verordening inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Bij eventuele geschillen is uitsluitend de rechtbank te Antwerpen bevoegd. 
Producten, inhoud en specificaties 
Alle functionaliteiten, inhoud, specificaties, producten en prijzen van producten en diensten beschreven of afgebeeld op deze website kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden. Bepaalde gewichten, maten, kleuren en vergelijkbare beschrijvingen zijn benaderingen en dienen alleen ter informatie. We doen al het redelijk mogelijke om de kenmerken van onze producten zo nauwkeurig mogelijk weer te geven, zo ook de kleuren; de kleur die je ziet is echter afhankelijk van jouw computer en we kunnen niet garanderen dat jouw computer de kleuren juist weergeeft. Indien op een bepaald moment producten of diensten op deze website staan, biedt dit geen garantie dat deze producten of diensten te allen tijde beschikbaar zullen zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de koper te voldoen aan alle toepasselijke lokale, nationale en internationale wetgevingen (waaronder begrepen wetten met betrekking tot minimumleeftijd-eisen) met betrekking tot bezit, gebruik en verkoop van enig item aangeschaft via deze website. Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord de bestelde producten uitsluitend op een wettelijke manier te gebruiken. 
Merkenrecht 
Bepaalde handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken en logo’s die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van ons en aan ons gelieerde ondernemingen. Overige handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken die worden gebruikt of weergegeven op deze website zijn geregistreerde en niet-geregistreerde handelsmerken, handelsnamen en dienstmerken van hun respectievelijke eigenaren. 
Diverse bepalingen 
Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Schoenen Van Loock BV op vermeld adres of naar het e-mailadres info@vanloock.com. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou zijn, dan zal deze voorwaarde geacht worden te kunnen worden afgescheiden van deze algemene voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.